Bli granne med blåmes, öring och humle

Svensson, Ali och von Platen i all ära. Men på nya Haningeterrassen vill vi även välkomna grannar från djur- och växtriket. Området omvandlas från en asfalterad terminal till ett levande kvarter med grönskande stråk och inslag av vatten – där både du och naturen kan leva tillsammans. Vi planerar vattendammar och fågelholkar. Vi minimerar användningen av bekämpningsmedel och tar tillvara på regnvatten. Vi planerar gröna tak, gårdsodling, takterrass med orangeri samt balkonger med växthus, vilket bidrar till ökad pollinering av växtligheten. Allt för att spara på naturens resurser. 

Ska vi prata om blommor och bin?

Haningeterrassen omvandlas från en asfalterad terminal till ett levande kvarter med grönskande stråk och inslag av vatten – där både du och naturen kan leva tillsammans. 
I samarbete med Sweco har vi tagit fram en metod som hjälper oss att bedöma värdet av naturens ekosystemtjänster som vi sen arbetar för att bevara när vi utvecklar nya bostadsområden. Dessutom försöker vi skapa ytterligare ekosystemtjänster. Det är tjänster som naturen bjuder oss på helt gratis – träd som tar upp koldioxid, insekter som pollinerar, vattenrening och mycket mer. Nu är vi stolta över att berätta hur mycket vi ökar ekosystemtjänsterna med på nya Haningeterrassen. Håll i dig: 700%!

Så höjer vi ekosystemtjänsterna med 700%

  • Gårdsodling i lådor, vinterträdgård/orangeri
  • Gröna tak med ängsväxter på carportar
  • Ånläggning av gröna stråk, grönytor, samt dammar och vattenspeglar
  • Plantering av träd och buskar
  • Anläggning av genomsläpplig mark (plattor, grönytor)
  • Uppsamling av regnvatten samt smart dagvattenhantering
  • Fågelholkar och fågelbad
  • Anläggning av lekplatser och rekreativa stråk, ev ett utegym
  • Minimerad användning av bekämpningsmedel

Kontakt

Anmäl intresse för Riksbyggens bostäder i Haningeterrassen. Dina uppgifter lagras i Riksbyggens kunddatabas och Riksbyggen kontaktar dig inför respektive etappstart. För övriga frågor och ärenden hänvisas till respektive samarbetspartner. 

Anmäl intresse